مدیران گروه تتا پاور

 

مدیران ارشد


مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت: مدیرعامل واحد فروش و فنی

تحصیلات: کارشناس ارشد برق قدرت

مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت: مدیرعامل واحد تولید

تحصیلات: کارشناس ارشد MBA

 

واحد فنی و اجرا


مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت:مدیر فنی

تحصیلات:کارشناس الکترونیک

 

مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت: کارشناس تحقیق و توسعه

تحصیلات: کارشناس الکترونیک

مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت: مدیر پروژه نیروگاه چرمشهر

تحصیلات: کارشناس انتقال توزیع

مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت:مدیر پروژه نیروگاه بینالود

تحصیلات: کارشناس کنترل

 

مدیران گروه نیروگاهی تتا پاور

سمت:کارشناس فنی و تحقیق و توسعه نیروگاه

تحصیلات: کارشناس ارشد انرژیهای تجدیدپذیر