پروژه ها

چرمشهر

نیروگاه 4 مگاواتی چرمشهر : افتتاحیه ی نیروگاه 4 مگاواتی چرمشهر با حضور استاندار محترم استان خراسان رضوی :    

جزئیات